FORRETNINGSBETINGELSER

Rådgivning og opgaver, der løses af Advokatfirmaet Svedal, er underlagt nærværende forretningsbetingelser, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Interesse- og loyalitetskonflikt
Advokatfirmaet Svedal er beliggende på adressen: Skovmosevej 3, 2820 Gentofte. Firmaet er et enkeltmandsfirma registreret under CVR nr.: 26 84 53 86 – og Malene Ellgaard Svedal er den ansvarlige advokat.

2. Uafhængighed

Advokatfirmaet Svedal er et selvstændigt enkeltmandsfirma, som ikke samarbejder med hverken banker, ejendomsmæglere eller revisionsfirmaer. Eventuelle henvisninger til andre rådgivere sker alene som en service overfor klienten uden nogen form for returkommission eller anden betaling for henvisningen.

Advokatfirmaet Svedal er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Danske Mediatoradvokater.

3. Identitetsoplysninger
Advokater i Danmark er omfattet af reglerne om håndtering af hvidvask af penge, hvilket betyder, at jeg vil anmode om identitetsoplysninger i form af kopi af pas eller sygesikringsbevis i forbindelse med sagens opstart; dog afhængig af sagens karakter.

4. Ordrebekræftelse
Ved sagens modtagelse udarbejdes og fremsendes en opgavebeskrivelse, som med de naturlige forbehold der ligger i, at opgavens fulde omfang ikke kendes, beskriver arbejdets omfang, tidshorisont og et anslået honorar.

I visse tilfælde, hvor sagen er af særlig hastende karakter eller udføres for en erhvervsdrivende, kan opgavebeskrivelsen undlades.

5. Honorar og betaling
Fastsættelsen af salæret er baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbudne ansvar. Salæret tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et salær ved opgavens modtagelse. Efter anmodning – og altid overfor forbrugere – afgives gerne et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.

6. Fakturering
Almindeligvis afregnes sagen, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver afregnes med passende intervaller, oftest hver 3. måned, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant, og salæret tillægges moms efter gældende regler.

7. Udlæg
Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

8. Depositum
Førend sagsbehandlingen påbegyndes anmodes klienten om at indbetale et depositum til dækning af udlæg, omkostninger og et efter omstændighederne fastsat salær.

Deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på firmaets klientkonto og anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

9. Fortrolighed
Advokatfirmaet Svedal er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos advokatfirmaet Svedal, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

10. Anvendelse af min rådgivning
Rådgivningen målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden udtrykkelig forhåndsaccept. Firmaet er alene ansvarlig over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

11. Afslutning af opgaven
Advokatfirmaet Svedal fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere ønsker at tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning. Sagsakterne opbevares i tre år fra fakturadato.

12. Privatlivspolitik – persondataforordningen
Advokatfirmaet Svedal er selvstændig dataansvarlig ved behandling af personoplysninger i forbindelse med varetagelse af sager for firmaets klienter, og ligeledes ansvarlig for den givne rådgivning i henhold til de advokatetiske regler.

Desuden er jeg som advokat underlagt en række forpligtelser i anden lovgivning, som indebærer, at jeg ikke til fulde kan arbejde efter instruks fra mine klienter, herunder f.eks. i forhold til sletning af personoplysninger, jf. ovenfor om reglerne om hvidvask.

Advokatfirmaet Svedal behandler personfølsomme oplysninger om klienter og tredjeparter i det omfang det er nødvendigt for at løse sagerne, og varetage klientens interesser.

Indsamlingen af oplysninger vil primært ske fra mine klienter, men i det omfang det er nødvendigt, vil der ligeledes blive indsamlet oplysninger fra andre herunder modparten og andre aktører i sagerne.

Alt afhængig af sagens karakter vil oplysningerne i forbindelse med behandlingen af sagerne blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig modpart, vidner, arbejdsgiver, kommuner, statslige myndigheder, voldgiftsnævn, domstolene mv.

Det er alene i det omfang at det er nødvendigt og påkrævet for at varetage klientens interesse i den konkrete sag at der udveksles data.

Jeg bestræber mig på at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk, eftersom mængden og karakteren af oplysninger selvsagt indebærer en kontinuerlig risiko for krænkelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder, hvis man ikke sikrer sig fortrolighed, og at der er styr på alle data.

Advokatfirmaet Svedal prioriterer databeskyttelse højt både af hensyn til vores private klienters integritet og af hensyn til fortroligheden over for klienter. Til sikring af dette har vi gennemført både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som løbende bliver vurderet og opdateret.

Dine personoplysninger bliver behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Der anvendes tredjeparter til behandling af personoplysninger, og der er indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er en garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Hvornår slettes oplysningerne?

Advokatfirmaet Svedal sletter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. I udgangspunktet opbevares oplysninger tilknyttet vores klienters sager i 3 år efter sagens afslutning, hvorefter de slettes i det hele.

Derudover er vores opbevaringsperioder afhængig af de forpligtelser, vi er underlagt i særlovgivningen. Eksempelvis kan oplysninger om vores klienter og modparter (uden selve sags materialet) opbevares i længere tid af hensyn til at kunne varetage vores forpligtelser om interessekonflikter efter de advokatetiske regler.

Hvad er dine rettigheder?

Du har som registreret en række rettigheder, som advokatfirmaet Svedal er forpligtet til at opfylde som følge af vores dataansvar.

Du kan derfor altid kontakte mig for at få indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte mig, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at advokatfirmaet Svedal begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Du kan kontakte firmaet på nedenstående mail og postadresse.

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående adresse eller e-mail.

Advokatfirmaet Svedal
CVR-nr. 26 84 53 86
Skovmosevej 3
2820 Gentofte
E-mail: mes@advokat-svedal.dk

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Advokatfirmaet Svedals behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at klage over firmaets behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

13. Klager
Advokatfirmaet Svedal er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Du finder yderligere information på www.advokatsamfundet.dk

Hvis klienten ikke er tilfreds med den ydede bistand eller salær, beder jeg klienten kontakte mig, som den ansvarlige indehaver af firmaet.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet Svedal skal, såfremt den ikke kan løses mindeligt, løses i overensstemmelse med dansk ret ved Københavns Byret.

15. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning
Advokatfirmaet Svedal er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab, ADIS an EON company www.adis.as  (se nærmere herom på min hjemmeside under fanebladet ’kontakt og info’).

Ansvaret for den juridiske rådgivning er begrænset til dækningssummen i henhold til min ansvarsforsikring. Mit ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Advokatfirmaet Svedal

Malene Ellgaard Svedal

Advokat


Februar 2021